REGULAMIN

REGULAMIN - WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM www.mirat.com.pl

 Postanowienia ogólne:

1. Sklep Internetowy „MIRAT II”, działający pod adresem www.mirat.com.pl, zwany dalej "Właścicielem sklepu" prowadzony jest przez "MIRAT II" S.C. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wpisaną przez Prezydenta miasta Radomia do ewidencji działalności gospodarczej NIP: 796-10-09-052. Regon numer: 670746597

2. Właściciel towaru zwany dalej "Sprzedającym" - firma lub osoba fizyczna wystawiająca towary na sprzedaż za pośrednictwem sklepu mirat.com.pl

3. Sklep Internetowy „MIRAT II” zwany dalej "Sklepem" - platforma umożliwiająca "Właścicielowi sklepu" wystawienie oraz sprzedaż towarów "Sprzedającego".

4. Kupujący towar, zwany dalej "Klientem" - osoba która kupuje towar od "Sprzedającego" za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienia:

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłany e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenia czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

3. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego.

5. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.

6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.

7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Warunki oraz koszty dostawy:

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. a) koszt dostawy – 25,00 złotych brutto

b) kurier dostarcza przesyłki w godz. 08:00-16:00
c) dostawa w godz. 16:00-19:00 - dopłata do stawki podstawowej 18,50 zł brutto 
d) po godz. 19:00 – dopłata do stawki podstawowej 37,50 zł brutto

11. Wysyłka towaru realizowana jest tylko na terenie Polski. Sklep nie wysyła towarów za granicę.

12. "Właściciel sklepu" i "Sprzedający" nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy przewoźnika.

Płatności:

13. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:

a) przedpłata na konto – wówczas realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto; płatność należy uregulować na konto firmy Mirat II s.c. podane poniżej, a w tytule przelewu należy wpisać numer ID zamówienia oraz nazwisko zamawiającego
MIRAT II s.c.
26-600 Radom
ul. Toruńska 9
rachunek bankowy:
ING Bank Śląski
nr konta:
58 1050 1793 1000 0090 7967 8042

b) płatność kartą kredytową

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Za wystawienie faktury VAT odpowiada "Sprzedający".

Reklamacje i zwroty:

15. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

16. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

17. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

18. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

19. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
Mirat s.c. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 

Reklamacje

20. Towar należy sprawdzić w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu należy sporządzić z kurierem protokół szkód i zgłosić ten fakt drogą telefoniczną lub elektroniczną. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie o sposobie załatwienia reklamacji (odesłanie towaru lub dosłanie sprawnych elementów) Towar nie sprawdzony w obecność kuriera nie podlega reklamacji. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres FIT.PL, ul. Toruńska 9, 26-600.Radom Sklep nie Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Postanowienia końcowe:

21. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy „sprzedającym” a „kupującym”. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

22. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

24. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „MIRAT II”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

25.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach poinformuje niezwłocznie na stronie www.mirat.com.pl

www.mirat.com.pl